วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

บทที่ 4บทที่ 4
ผลการศึกษาและบูรณาการกับ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ การศึกษาเกี่ยวกับ  น้าพริกหนุ่ม
กลุ่มผู้ศึกษา  สรุปผลการศึกษาดังนี้
1.ขั้นตอนจัดทำ  น้ำพริกหนุ่ม  มีขั้นตอนการทำดังนี้

วิธีทำ

     1. เผาพริกหนุ่ม หัวหอม กระเทียม มะเขือเทศ ให้สุก แล้วปอกเปลือกออกให้หมด
     2. ให้ใบตองห่อปลาร้าสับ แล้วนำไปเผาไฟให้หอม
     3. นำเกลือ พริกหนุ่ม กระเทียม และหัวหอมโขลกเข้าด้วยกันพอหยาบ ๆ ใส่ปลาร้าสับ มะเขือเทศ โขลกเบา ๆ ให้เข้ากัน
     4. โรยต้นหอม ผักชี
 2.ผลการประเมินความพึงพอใจการจัดทำโครงงานและเป็นการประเมินด้านกระบวนการ (P=process)
คำชี้แจง  กลุ่มนักเรียนร่วมการประเมิน  ใส่เครื่องหมาย /ในช่องที่เห็นว่าตรงกับความคิดเห็น ของกลุ่มนักเรียน  
ระดับ 5          ความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ4           ความพึงพอใจมาก
ระดับ3          ความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ2          ความพึงพอใจน้อย
ระดับ1           ความพึงพอใจ
ที่
รายงานประเมินความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
การรวมกลุ่มของนักเรียน
/
2
การร่วมกันสืบค้นข้อมูล
/
3
กระบวนการคิดสร้างสรรค์งาน
/
4
การแบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่ม
/
5
การจัดทำเอกสาร
/
รวม (กี่ข้อ)
5
ค่าเฉลี่ย
5.00
ความหมายของค่าเฉลี่ย
พึงพอใจมากที่สุด

วิธีการหาค่าเฉลี่ย   นำ
[(5คูณ ข้อรวมของข้อ5)+(4คูณ ข้อรวมของข้อ 4)+(3 คูณ ข้อรวมของข้อ 3)
+(2คูณ ข้อรวมของข้อ 2)+(1 คูณ ข้อรวมของข้อ)]หารด้ว5 จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

การหาความหมายของค่าเฉลี่ย พิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49   ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 3.ผลการประเมินของผู้ปกครอง
      ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรม  หรือเจตคติ โดยพิจารณา  จากการตั้งในทำงาน  การมีวินัย  ความรับผิดชอบในการทำของนักเรียน
มีผลการประเมินของผู้ปกครอง  ดังนี้
ที่
ชื่อผู้ปกครอง
ผู้ปกครองของ
ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1
นางชนิดา ชนะทร
นางสาวจิณัฐชยา ชนะทร
/
2

นางสาวหัทยา นามพิทักสุข
/
3

นางสาวแวววิไล สำเนากลาง
/
4

นางสาวกฤติยา สุวรรณาโค
/
5

นางสาวชัชนาฎรัตนเขื่อน
/
รวม5.00
5
ค่าเฉลี่ย   5.00

ความหมายของค่าเฉลี่ย  5.00
ระดับความพึงพอใจ….

วิธีการหาค่าเฉลี่ย   นำ
[(5คูณ ข้อรวมของข้อ5)+(4คูณ ข้อรวมของข้อ4)+(3 คูณ ข้อรวมของข้อ3)
+(2คูณ ข้อรวมของข้อ 2)+(1 คูณ ข้อรวมของข้อ)]หารด้ว5 จะได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
การหาความหมายของค่าเฉลี่ย พิจารณาจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49   ระดับความพึงพอใจน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49   ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด